TVOŘTE SNÁMI KALENDÁŘ MĚSTA PODĚBRADY PRO ROK 2022

MĚSTA PODĚBRADY PRO RO 2022

 

Kalendar 2022


Městské kulturní centrum Poděbrady ve spolupráci s městem Poděbrady vyhlašuje fotografickou soutěž  na téma „KRÁSA DETAILU“ za účelem vydání kalendáře města Poděbrady pro rok 2022.

Organizátorem soutěže je Městské kulturní centrum Poděbrady, Jiřího náměstí 1/8, 290 01 Poděbrady, IČ 16577434 (dále jen „MKC“).

PRAVIDLA A PODMÍNKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE:

1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE


Soutěž je určena pro fyzické osoby starší 15 let, které se v souladu s dále uvedenými pravidly a podmínkami rozhodnou fotografické soutěže zúčastnit. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři města Poděbrady pro rok 2022.

Přihlášená fotografie musí být pořízená v Poděbradech. Fotografie by měly zachycovat zajímavé detaily architektury, přírody a života v našem městě.

2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Soutěžní fotografie  zasílejte od 22. 2. do 30. 6. 2021 jako přílohy na e-mailovou adresu: soutez@mesto-podebrady.cz (maximální velikost jedné zprávy je 30 MB) nebo formou odkazu ke  stažení na úložný informační systém (např. www.uschovna.cz, www.wetransfer.com). Do předmětu e-mailu uvádějte „KALENDÁŘ 2022“. V e-mailu kromě odkazu nebo fotografií uveďte jméno a příjmení autora, adresu a kontaktní telefon. Nezletilé osoby uvedou také jméno, příjmení a e-mail zákonného zástupce.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Snímky by měly být orientovány na výšku. Velikost minimálně 2 MB maximálně 5 MB. Rozlišení 300 dpi. Fotografie musí být ve formátu JPG/JPEG, dále musí být pojmenovány ve formátu: příjmení autor a název snímku bez diakritiky (uvádějte ke každé fotografii).

Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Fotografie, které nesplní požadavky stanovené na formát a velikost nebude možné do soutěže přijmout.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu sobecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

5. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zasláním e-mailu s fotografiemi nebo s odkazem na stažení fotografií soutěžící prohlašuje, že je  oprávněným  nositelem autorských práv podle autorského zákona. Organizátor bude považovat osobu, která zašle e-mail s fotografiemi či odkazem na jejich stažení, za autora těchto fotografií a ve vztahu k zasílajícímu bude vystupovat dle předpisů o autorském právu, vznikne-li mezi stranami takováto potřeba. Zasílající odpovídá organizátorovi za pravdivost údajů spojených se zaslanou fotografií a svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že organizátor jej za autora fotografií bude považovat, neprokáže-li organizátorovi opak.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným  použitím fotografie/í v rámci veškerých propagačních aktivit MKC, města Poděbrady a jeho zřízených organizací, zejména zveřejněním soutěžních snímků na Facebooku a dalších sociálních sítí města  Poděbrady, na webových stránkách organizátora a města Poděbrady, vmateriálech  vydávaných  organizátorem, i např. v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů, a to tištěných i digitálních. Licence kužití fotografií  se organizátorovi poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní, bez časového a teritoriálního omezení, správem udělit podlicenci dle autorského zákona.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části,  ato zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých propagačních záměrů.

Soutěžící je povinen při fotografování dodržovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dodržovat zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jejich zaslání nebo zveřejnění.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátor a město Poděbrady jsou oprávněni užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno a příjmení v propagačních a reklamních materiálech Organizátora stím, že mohou být zveřejňovány výše uvedeným způsobem.

Organizátor zpracovává osobní údaje přihlášeného soutěžícího dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, za účelem registrace do soutěže, jejího vyhodnocení, předání výhry, kontroly plnění podmínek a propagace. Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je Organizátor. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro registraci do soutěže, za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry, kontroly splnění podmínek soutěže a propagace na webových  stránkách MKC, tištěných médiích, sociálních sítí a v prostorách městského úřadu a prostorách  organizací zřízených městem. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Pro účely kontroly splnění podmínek, vyhodnocení soutěže a propagace soutěže/města, předání výhry budou zpracovávány následující osobní údaje soutěžících: jméno a příjmení; e-mail; telefonní číslo; bydliště a osobní údaje zákonného zástupce nezletilé osoby: jméno, příjmení a e-mail.

Neposkytnutím soutěžních údajů dojde k ukončení jeho účasti v soutěži.

Autor fotografie/í (zasílající) dále souhlasí s tím, že organizátor může zveřejnit fotografii způsobem, jež sebou ponese peněžní příjem spojený s prodejem propagačních materiálů (např. kalendář  města) a souhlasí s tím, že tento příjem je výhradním  majetkem Organizátora a autorovi nenáleží  jakákoliv odměna, jak z takového příjmu, tak i z fotografií, s jejichž zveřejněním nebyl žádný příjem na straně Organizátora spojen.

6. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ

Uzávěrka soutěže je 30. června 2021. MKC si vyhrazuje právo vybrat nejlepší fotografie pro účely jejich zveřejnění způsobem a v čase, který bude považován za nejvhodnější. Účastník soutěže nemá právo na sdělení, z jakých důvodů nebyla jeho fotografie vybrána a na vrácení zaslaných fotografií a to ani  vpřípadě těch, které byly zveřejněny, nerozhodne-li se Organizátor jinak.

Soutěžní fotografie ohodnotí porota složená ze zástupců určených Organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, svýjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční zejména prostřednictvím webových stránek MKC. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím e-mailové adresy, kterou poskytli organizátorovi.

7. SOUTĚŽNÍ CENY

Autoři vybraných fotografií získají odměnu 100 Kč za každou fotografii publikovanou
v kalendáři, jeden výtisk kalendáře, knihu „Poděbrady v proměnách staletí“ a vstupenky pro 2 osoby  na filmové představení v Zámeckém biografu dle vlastního výběru.

8. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním  soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména zdůvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel,  nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Rozhodnutí podle tohoto článku je organizátor oprávněn učinit kdykoliv vprůběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher a vydání kalendáře.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže veřejná a přístupná na stránkách www.mesto-podebrady.cz.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY