CENÍK č. 3 PLATNÝ OD 1. LEDNA 2010Ceny plošné inzerce


Základní vzorec pro výpočet ceny inzerátu:
Počet sloupců × výška inzerátu v mm × cena za 1 mm sloupce = celková cena.
Základní tarif: 1 mm sloupce stojí 5 Kč.
Cena se rozumí za černobílý inzerát, příplatky za barvy jsou uvedeny níže.

5 × 395 × 5 = 9 900 Kč – celostrana
1/2 strany = 4 590,–
5 sl. × 100 mm = 2 500,–
3 sl. × 150 mm = 2 250,–
2 sl. × 100 mm = 1 000,–
1 sl. × 100 mm = 500,–
1 sl. × 50 mm = 250,–

Slevy za opakování:
3 × sleva 3%, 6 × sleva 5 %, 12 × sleva 10 %, více než 12 opakování a při celoroční smlouvě individuální kalkulace.
Kriteria pro přiznání opakovací slevy: jedna objednávka, jeden klient. Všechna kriteria musí být u každé objednávky splněna současně.

Slevy za objem:
Slevy za objem jsou stanovovány individálně při překročení celkového finančního objemu inzerce v jednom kalendářním roce nad 25 000 Kč (bez DPH). Různé druhy slev nelze kombinovat.

Příplatek za barvy:
Barevní inzerce je možná pouze na stranách 1, 2, 7 a 8 a v příloze – barevnost přílohy je vždy nutné konzultovat s inzertním oddělením.
Jedna barva: 15 %, 2 barvy: 30 %, plnobarevný inzerát (3 nebo 4 barvy) : 50 %

Příplatky za pevné umístění:
na poslední straně – 50 %
na jakékoliv jiné straně - 20 %

Cena za grafické zpracování:
Zadavatelé inzerátu náročnějších na grafické zpracování budou před začátkem práce seznámeni s předběžnou kalkulací ceny za grafické zpracování. Tuto cenu je třeba písemně potvrdit před začátkem zpracování inzerátu.

Stornopoplatky:
Storno je nutné doručit písemně nebo faxem do kanceláře PN. Čtyři a méně dní před zveřejněním 100%, 5 – 8 kalendářních dní před uzávěrkou 50 %, 9 – 13 kalendářních dní před uzávěrkou 20 %, čtrnáct dní před uzávěrkou - bez stornopoplatku.

Speciální formy inzerce:
vkládání letáků, minimální rozměr letáku pro vložení je 110 × 210 mm, vzorky
Základní cena za 1 ks. vloženého letáku do velikosti A4 je 1,80 Kč bez DHP.
Vkládání CD, vzorků apod. je potřeba konzultovat s inzertním oddělením. Kalkulace je individuální.
PR materiály - kalkulace je individuální.

Řádková inzerce:
Cena 1 řádku: 20 Kč
Maximální počet řádků jednoho inzerátu: 5


* * *

Vydavatel: Kulturní a informační centrum Poděbrady, s. r. o.
Jiřího nám. 1/I, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 612 505
Bankovní spojení:

* * *


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE V PODĚBRADSKÝCH NOVINÁCH


Objednávka:
Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména: obchodní jméno zadavatele, sídlo firmy, popř. adresu pro zasílání faktur, IČ (u soukromé osoby číslo OP), DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné kontaktní osoby, podpis a přesné zadání objednané služby.

Technologické údaje:
Tisk je proveden plochým ofsetem, vnější čtyři strany (1, 2, 7, 8) jsou plnobarevné (CMYK), vnitří čtyři černobílé (3, 4, 5, 6). Přílohy mohou být plnobarevné i černobílé, vždy je nezbytné konzultovat s inzertním oddělením možnosti v příslušném čísle.

Rozměr zrcadla: 285 × 396 mm, počet sloupců: 5, šíře sloupce: 53 mm
Maximální výška inzerátu: 396 mm
Počet sloupců: 1 2 3 4 5
Šíře inzerce v mm: 53 111 169 227 285
Minimální rozměr inzerátu je šíře jeden sloupec × výška 50 mm.


Podklady:

Hotové inzeráty v digitální podobě: formát PDF 1.2, CMYK, kompozitní, ořezové značky 3 mm od formátu, případně pouze rámeček. rozlišení bitmapových obrazů min. 300 DPI, pérovek 1200 DPI, písma vložená, případně převedená do křivek.
Podklady pro výrobu inzerce: pérové kresby (tisk 1:1 z laserové tiskárny), kvalitní fotografie (do formátu A4), diapozitivy, loga (digitální nebo tištěná max. velikost A4), text elektronicky či tištěný, nebo čitelný rukopis, eventuelně maketa a další požadované grafické úpravy.

Fakturace:

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.
Splatnost faktur je do 14 kalendářních dnů od vystavení. Při platbě předem poskytujeme 3% slevu.
Penále za nedodržení termínu splatnosti činí 0,1 % z fakturované částky za každý den zpoždění platby.

Právo odmítnout inzerát:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo odporuje zájmům, či by mohlo poškodit dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povinen tuto skutečnost oznámit zadavateli, avšak není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, event. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může KIC Poděbrady, s.r.o. uplatnít i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průbežně neplní své závazky.

Neplnění zakázky:

Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
Pokud nedojde vinou zadavatele k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli předem stanovena příslušná sleva, je zadavatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.

 

 

 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY