TVOŘTE S NÁMI KALENDÁŘ

MĚSTA PODĚBRADY PRO ROK 2021

 

Městské kulturní centrum Poděbrady vypsalo na začátku tohoto roku fotografickou soutěž na téma „Poděbrady – město našich srdcí“ za účelem vytvoření poděbradského stolního kalendáře pro rok 2021. Do soutěže se zapojilo více než 20 amatérských fotografů. Vybráno bylo 13 soutěžících, jejichž fotografie se v kalendáři objeví.

Kromě odměn, které byly vypsány v podmínkách soutěže, je pro tři nejúspěšnějších účastníky připraveno překvapení v podobě dárkových poukázek od firmy 24print (www.24print.eu), která se touto formou do soutěže zapojila a které za tuto podporu děkujeme.

Městské kulturní centrum Poděbrady by chtělo touto cestou poděkovat všem, kteří své fotografie zaslali. Věříme, že díky vám vznikne pěkný kalendář. V prodeji bude na obvyklých místech (TIC, trafiky, knihkupectví Kanzelsberger a Kavárna Na Zámku) od září 2020.

MKC Poděbrady

 

 

Tvorte s nami kalendar

 


 

ke stažení ve formátu .PDF

 

Městské kulturní centrum Poděbrady ve spolupráci s městem Poděbrady vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „Poděbrady - město našich srdcí“ za účelem vydání kalendáře města Poděbrady pro rok 2021


Organizátorem soutěže je Městské kulturní centrum Poděbrady, Jiřího náměstí 1/8, 290 01 Poděbrady, IČ 16577434 (dále jen „MKC“).


PRAVIDLA A PODMÍNKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE:


1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE


Soutěž je určena pro fyzické osoby starší 15 let, které se v souladu s dále uvedenými pravidly a podmínkami rozhodnou fotografické soutěže zúčastnit. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři města Poděbrady pro rok 2021.
Přihlášená fotografie musí být pořízená v Poděbradech. Fotografie by měly zachycovat Váš pohled na Poděbrady v různých ročních obdobích, dále různé události, městské akce a slavnosti.

 


2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE


Soutěžní fotografie zasílejte od 23. 1. do 31. 3. 2020 jako přílohy na emailovou adresu: soutez@mesto-podebrady.cz (maximální velikost jedné zprávy je 30 MB) nebo formou odkazu ke stažení na úložný informační systém (např. www.uschovna.cz, www.wetransfer.com) Do předmětu emailu uvádějte „FOTOSOUTĚŽ“. V e-mailu kromě odkazu nebo fotografií uveďte jméno a příjmení autora, adresu a kontaktní telefon. Nezletilé osoby uvedou také jméno, příjmení a e-mail zákonného zástupce.

 


3. TECHNICKÉ POŽADAVKY


Snímky by měly být orientovány na výšku. Velikost minimálně 2 MB maximálně 5 MB. Rozlišení 300 dpi. Fotografie musí být ve formátu JPG/JPEG, dále musí být pojmenovány ve formátu: příjmení autora_název snímku bez diakritiky, (uvádějte ke každé fotografii).

 

Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Fotografie, které nesplní požadavky stanovené na formát a velikost nebude možné do soutěže přijmout.

 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA


Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

 

 

5. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zasláním e-mailu s fotografiemi nebo s odkazem na stažení fotografií soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Organizátor bude považovat osobu, která zašle e-mail s fotografiemi či odkazem na jejich stažení, za autora těchto fotografií a ve vztahu k zasílajícímu bude vystupovat dle předpisů o autorském právu, vznikne-li mezi stranami takováto potřeba. Zasílající odpovídá organizátorovi za pravdivost údajů spojených se zaslanou fotografií a svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že organizátor jej za autora fotografií bude považovat, neprokáže-li organizátorovi opak.
Odesláním soutěžních fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným použitím fotografie/i v rámci veškerých propagačních aktivit MKC, města a jeho zřízených organizací, zejména zveřejněním soutěžních snímků na Facebooku a dalších sociálních sítí na profilech města Poděbrady, na webových stránkách organizátora www.ipodebrady.czwww.mesto-podebrady.cz, v materiálech vydávaných organizátorem, i např. v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů, a to tištěných i digitálních. Licence k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní, bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci dle autorského zákona.


Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých propagačních záměrů.


Soutěžící je povinen při fotografování dodržovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dodržovat zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Odesláním soutěžních fotografií do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jejich zaslání nebo zveřejnění.


Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátor a město Poděbrady jsou oprávněni užít v souladu se zákonem. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno a příjmení v propagačních a reklamních materiálech Organizátora s tím, že mohou být zveřejňovány výše uvedeným způsobem.


Organizátor zpracovává osobní údaje přihlášeného soutěžící dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a dále zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, za účelem registrace do soutěže, jejího vyhodnocení, předání výhry kontroly plnění podmínek a propagace. Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je Organizátor. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro registraci do soutěže za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry, kontroly splnění podmínek soutěže a propagace na webových stránkách MKC, tištěných médiích, sociálních sítí a v prostorách městského úřadu a prostorách organizací zřízených městem. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Pro účely kontroly splnění podmínek, vyhodnocení soutěže a propagace soutěže/města, předání výhry budou zpracovávány následující osobní údaje soutěžících: jméno a příjmení; e-mail; telefonní číslo; bydliště a osobní údaje zákonného zástupce nezletilé osoby: jméno, příjmení a e-mail.


Neposkytnutím soutěžních údajů dojde k ukončení jeho účasti v soutěži.


Autor fotografie/í (zasílající) dále souhlasí s tím, že organizátor může zveřejnit fotografii způsobem, jež sebou ponese peněžní příjem spojený s prodejem propagačních materiálů (např. kalendář města) a souhlasí s tím, že tento příjem je výhradním majetkem organizátora a autorovi nenáleží jakákoliv odměna, jak z takového příjmu, tak i z fotografií, s jejichž zveřejněním nebyl žádný příjem na straně organizátora spojen.

 

 

6. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ


Uzávěrka soutěže je 31. března 2020. MKC si vyhrazuje právo vybrat nejlepší fotografie pro účely jejich zveřejnění způsobem a v čase, který bude považován za nejvhodnější. Účastník soutěže nemá právo na sdělení, z jakých důvodů nebyla jeho fotografie vybrána a na vrácení zaslaných fotografií a to ani v případě těch, které byly zveřejněny, nerozhodne-li se organizátor jinak.
Soutěžní fotografie ohodnotí porota složená ze zástupců určených Organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.


Vyhlášení vítězů se uskuteční zejména prostřednictvím webových stránek MKC. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím e-mailové adresy, kterou poskytli organizátorovi.

 

 

7. SOUTĚŽNÍ CENY


Autoři vybraných fotografií získají odměnu 100 Kč za každou fotografii publikovanou v kalendáři, jeden výtisk kalendáře, knihu „Poděbrady – město mého srdce“ a vstupenky pro 2 osoby na filmové představení v Zámeckém biografu dle vlastního výběru.


8. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO


Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.


Organizátor si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Rozhodnutí podle tohoto článku je organizátor oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher a vydání kalendáře.


Pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže veřejná a přístupná na stránkách www.ipodebrady.czwww.mesto-podebrady.cz.MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY